კავშირის სტრუქტურა:

კავშირის უმაღლესი ორგანოა კავშირის წევრთა საერთო კრება;
კავშირის აღმასრულებელი და მმართველი ორგანოა გამგეობა.
გამგეობაში გაერთიანებულია 22 წევრი.

2007 წლის  1 იანვრისთვის  კავშირში გაერთიანებულია 224 წევრი.
გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ვებ გვერდის ავტორებს
და არ წარმოადგენს ევროკავშირის შეხედულებებს
საავტორო უფლებები:
საქართველოს საოჯახო მედიცინის
პროფესიონალთა კავშირი