სასწავლო პროგრამების მიმდინარეობის ანგარიშები
ანგარიში: მომიჯნავე სპეციალობების ექიმების ოჯახის ექიმად გადამზადებისა და ზოგადი პრაქტიკის ექთნების გადამზადების სასწავლო პროგრამა
მიმდინარე შეფასება
თებერვალი 2006
გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ვებ გვერდის ავტორებს
და არ წარმოადგენს ევროკავშირის შეხედულებებს
საავტორო უფლებები:
საქართველოს საოჯახო მედიცინის
პროფესიონალთა კავშირი