ტუბერკულოზის პრევენცია საქართველოში

უნივერსითი რესერჩ კო, (URC), ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით  ახორციელებს საქართველოში ტუბერკულოზის პრევენციის (TPP) პროექტს, რომელიც ხელს შეუწყობს USAID-ის და საქართველოს მთავრობის საერთო  ამოცანის შესრულებას - ტუბერკულოზის ყველა შემთხვევების შემცირებას ქვეყანაში და ამით ათასწლეულის განვითარების მიზნების მიღწევას.
პროექტის სტრატეგიაა ტუბერკულოზთან ბრძოლის გაძლიერება სათემო, დაწესებულების, და ეროვნულ დონეზე საქართველოში, ტუბერკულოზის სპეციალიზებული და ზოგადი სამედიცინო დაწესებულებების სუსტი მხარეების დაძლევის გზით. ამ სტრატეგიის შესაბამისად პროექტი ფოკუსირებული იქნება სამ ძირითად ამოცანაზე:

ამოცანა 1: ტუბერკულოზზე საეჭვო შემთხვევების ადრეული გამოვლენა (ადრეული დიაგნოსტიკა) ზოგადი პროფილის სამედიცინო დაწესებულებებში
ამოცანა 2: ქვეყნის მასშტაბით DOTS-ის განხორციელების ხარისხის გაუმჯობესება.
ამოცანა 3: ქვეყნის მასშტაბით ახლად დაარსებული კერძო სამკურნალო დაწესებულებებისათვის მცირე დახმარების გაწევა ინფრასტრუქტურის განახლებაში, რათა მათ დააკმაყოფილონ ტუბერკულოზის მკურნალობისსტანდარტები და ინფექციის კონტროლით გათვალისწინებული ნორმები

შემთხვევათა ადრეული გამოვლენა და ინფექციის მკაცრი კონტროლი ტუბერკულოზის ტვირთის შემცირების საწინდარია. როდესაც პაციენტი დიაგნოსტიკისთვის სამედიცინო ქსელს დაგვიანებით მიმართავს, ის კონტაქტში მყოფი არაერთი პირის დაინფიცირების მიზეზი შეიძლება გახდეს, რაც ზრდის ტუბერკულოზის შემთხვევების რიცხვს და რეზისტენტული ფორმების განვითარების რისკს. არსებითი მნიშვნელობა აქვს სიმპტომების გამოვლენიდან მკურნალობის დაწყებამდე პერიოდის შემცირებას და ინფექციის კონტროლით გათვალისწინებული ნორმების ეფექტურ დაცვას.

აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ტუბერკულოზის პრევენციის პროექტის დაკვეთით საქართველოს საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირმა საქართველოს ფთიზიატრთა და პულმონოლოგთა ასოციაციის მხარდაჭერით წარმატებით ჩაატარა 420 ექიმისა და ექთნის ტრენინგი სამეგრელოსა და აჭარის რეგიონებში. ანალოგიური ტრენინგები გაგრძელდება მომდევნო წლებშიც.

 
პირველად ჯანდაცვაში ადამიანური რესურსის განვითარება

ევროკავშირის „კახეთში პირველადი ჯანდაცვისთვის ადამიანური რესურსის განვითარების“ პროექტი ხორციელდება საკონსულტაციო კომპანია „HLSP Limited”-ისა და საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირის თანამშრომლობით. პროექტის ფარგლებში კახეთის პირველადი ჯანდაცვის ობიექტებისთვის გადამზადდა 170 გუნდი. რეგიონში საოჯახო მედიცინის მოდელის დანერგვისა და სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ჩატარდა უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამები, შემუშავდა და ამოქმედდა ახალგადამზადებული სამედიცინო პერსონალის საქმიანობის შეფასების სისტემა.
პროექტი დაიწყო 2005 წლის ივლისში და გრძელდება 2007 წლის 31 დეკემბრამდე.
იხ. ვრცლად პროექტის ანგარიშები. . .

 
სამედიცინო მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფა
დიდი ბრიტანეთის საერთაშორისო განვითარების დეპარტამენტის „პირველადი ჯანდაცვის განვითარების პროექტის“ ფარგლებში საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირმა ოქსფორდის პოლიტიკის მართვის ჯგუფთან ხელშეკრულების საფუძველზე მონაწილეობა მიიღო კლინიკური პრაქტიკის ნაციონალური რეკომენდაციების მომზადებაში. პროექტის ფარგლებში, შესაბამის პროფესიულ ასოციაციებთან თანამშრომლობით,  მომზადდა 8 გაიდლაინი გულ-სისხლძარღვთა და სასუნთქი სისტემის გავრცელებული პრობლემების მართვის თაობაზე.
სამუშაო შესრულდა 2006 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში.
 
გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ვებ გვერდის ავტორებს
და არ წარმოადგენს ევროკავშირის შეხედულებებს
საავტორო უფლებები:
საქართველოს საოჯახო მედიცინის
პროფესიონალთა კავშირი