ოჯახის ექიმი I ზოგადი პრაქტიკის ექთანი
მოდული V. პროფესიული მოვალეობები
< უკან დაბრუნება
გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ვებ გვერდის ავტორებს
და არ წარმოადგენს ევროკავშირის შეხედულებებს
საავტორო უფლებები:
საქართველოს საოჯახო მედიცინის
პროფესიონალთა კავშირი