ოჯახის ექიმი I ზოგადი პრაქტიკის ექთანი
მოდული I. საოჯახო მედიცინა საქართველოში
მოდული II. კომუნიკაცია-კონსულტაციის მოდელი
მოდული III. კლინიკური თეორია და პრაქტიკა
მოდული IV. კლინიკური ეპიდემიოლოგია
მოდული V. პროფესიული მოვალეობები
მოდული VI. საოჯახო მედიცინის ცენტრის მართვა
მოდული VII. პროექტი (კვლევა და აუდიტი)
სასწავლო მასალა რუსულ ენაზე
პროტოკოლები რუსულ ენაზე
სასწავლო კურსი ტუბერკულოზის ადრეულ გამოვლენასა და მართვაში http://www.tbonline.ge/
გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ვებ გვერდის ავტორებს
და არ წარმოადგენს ევროკავშირის შეხედულებებს
საავტორო უფლებები:
საქართველოს საოჯახო მედიცინის
პროფესიონალთა კავშირი