ექთნების პროგრამა:
ზოგადი პრაქტიკის ექთნის გადამზადების სასწავლო პროგრამა
ზოგადი პრაქტიკის ექთნის გადამზადების სასწავლო პროგრამა (პროექტი, 2007 წ. მესამე გადახედვა)
ზოგადი პრაქტიკის ექთნების გადამზადების სასწავლო პროგრამა (პროგრამის განხორციელების გეგმა)
ექთან-მასწავლებლის ანგარიშის ფორმა
რეზიდენტის კომპეტენციების შეფასების სკალა
გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ვებ გვერდის ავტორებს
და არ წარმოადგენს ევროკავშირის შეხედულებებს
საავტორო უფლებები:
საქართველოს საოჯახო მედიცინის
პროფესიონალთა კავშირი