ექიმთა პროგრამა:
მომიჯნავე სპეციალობების ექიმების ოჯახის ექიმად გადამზადების სასწავლო პროგრამა
მომიჯნავე სპეციალობების ექიმების ოჯახის ექიმად გადამზადების სასწავლო პროგრამის განხორციელების გეგმა
Re-training programme for family physicians
ექიმ-მასწავლებლის ანგარიშის ფორმა
რეზიდენტის კომპეტენციების შეფასების სკალა
გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ვებ გვერდის ავტორებს
და არ წარმოადგენს ევროკავშირის შეხედულებებს
საავტორო უფლებები:
საქართველოს საოჯახო მედიცინის
პროფესიონალთა კავშირი