საქართველოს საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირის წესდება
კავშირის წესდება დამტკიცებულია დამფუძნებელთა კრების მიერ 2003 წლის 17 ნოემბერს.
ივ. ვრცლად. . .
გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ვებ გვერდის ავტორებს
და არ წარმოადგენს ევროკავშირის შეხედულებებს
საავტორო უფლებები:
საქართველოს საოჯახო მედიცინის
პროფესიონალთა კავშირი