წევრობა:

კავშირის  წევრი შეიძლება იყოს ზოგადი საექიმო პრაქტიკის დარგში მოღვაწე და/ან მისი განვითარების პროცესებში მონაწილე ნებისმიერი პროფესიონალი, რომელიც აღიარებს კავშირის წესდებას, უშუალოდ მონაწილეობს მისი მიზნისა და ამოცანების რეალიზაციაში და რეგულარულად იხდის საწევრო გადასახადებს.

საწევრო შენატანის ოდენობა თითოეული წევრისთვის შეადგენს 24 ლარს წელიწადში.
კავშირის წევრის უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება კავშირის წესდებით.

კავშირში შესვლის მსურველი პირი განცხადებით მიმართავს კავშირის გამგეობას. გადაწყვეტილება კავშირში პირის გაწევრიანების თაობაზე მიიღება გამგეობის წევრთა ხმების უმრავლესობით. გამგეობაზე გადაწყვეტილების მიღების მომენტიდან განმცხადებელი ითვლება კავშირის წევრად. კავშირის წევრი იღებს გამგეობის მიერ რეგისტრირებულ მოწმობას.

აქედან შეგიძლიათ გადაწეროთ განაცხადის ბლანკი, რომელიც შეგიძლიათ შეავსოთ და გამოგვიგზავნოთ ელექტრონული ფოსტით მისამართზე: gfma@gfma.ge ან ამობეჭდოთ და მოგვაწოდოდ პირადად მისამართზე: თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის 51.

ყოველთვიური საწევრო შენატანის გადახდა შეგიძლიათ გადარიცხვითაც შემდეგ რეკვიზიტებზე:
სს „თიბისი ბანკის“ ვერის ფილიალი
ბანკის კოდი: 220101818
საქართველოს საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირი
ანგარიშის ნომერი: 700105
საიდენტიფიკაციო კოდი: 205017694

გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ვებ გვერდის ავტორებს
და არ წარმოადგენს ევროკავშირის შეხედულებებს
საავტორო უფლებები:
საქართველოს საოჯახო მედიცინის
პროფესიონალთა კავშირი